ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktora Konopki ps. "Grom"

statut

Zatwierdza się i wprowadza do użytku z dniem 1 1 . lipca 2017 roku w:  Związku Strzeleckim „STRZELEC” Organizacji Społeczno – Wychowawczej poniższe wewnętrzne dokumenty normatywne .

Jednocześnie tracą moc wszystkie obowiązując  dotychczas wewnętrzne dokumenty normatywne ZS „STRZELEC” OSW .

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

Art.1

Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest organizacją obronną – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Art. 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.

Art. 3

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 4

Związek posiada sztandar według wzoru ustalonego przez Naczelną Radę Strzelecką. Godłem Związku jest orzeł biały, w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S na tarczy amazonek. Logiem Związku jest orzeł biały, w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S na tarczy amazonek, na tle biało – czerwonej, falującej wstęgi. Godło i logo Związku są symbolami organizacji obronnej, paramilitarnej.

Art. 5

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: Okręgi Strzeleckie, Jednostki Strzeleckie oraz Samodzielne Jednostki Strzeleckie. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny może powoływać dodatkowe struktury terenowe – Obwody Strzeleckie.

 2. Zasady Działalności Okręgów Strzeleckich, Jednostek Strzeleckich oraz Obwodów Strzeleckich określa Rozdział V Statutu oraz szczegółowo precyzuje Regulamin Organizacyjny Związku, uchwalany przez Naczelną Radę Strzelecką.

 3. Jednostka Strzelecka za zgodą Komendy Głównej może wnioskować o odrębną osobowość prawną. Po uzyskaniu odrębnej osobowości prawnej Jednostka Strzelecka może uzyskać Status Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej za zgodą Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 4. Zasady działalności Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej określa Rozdział VI Statutu oraz szczegółowo precyzuje Regulamin Organizacyjny Związku, uchwalany przez Naczelną Radę Strzelecką.

Rozdział II – Cele i metody działania.

Art. 6

Celem Związku jest:

 1. Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.

 2. Współpraca z władzami państwowymi, Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej, władzami samorządowymi i wszelkimi państwowymi i lokalnymi instytucjami i podmiotami, których celem jest szeroko pojęta służba na rzecz silnej i bezpiecznej Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wspieranie i ścisła współpraca z Wojskiem Polskim, Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i wszelkimi służbami państwowymi, mającymi na celu umacnianie bezpieczeństwa państwa.

 4. Działanie na rzecz utworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej komponentu obronnego – ochotniczej, powszechnej i terytorialnej Obrony Narodowej.

 5. Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej według wskazań założyciela i pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie Strzeleckim i Przyrzeczeniu Strzeleckim.

 6. Przygotowanie młodzieży do służby w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz służby w formacjach Obrony Cywilnej, a także w innych służbach państwowych, mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo państwa.

 7. Wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym, wokół takich wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna.

 8. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i kształtowanie odporności psychofizycznej.

 9. Uczenie zdyscyplinowanego, zorganizowanego i solidarnego życia w zespole.

Art. 7

Związek realizuje swe cele poprzez:

 1. Zrzeszanie swoich członków w Jednostkach Strzeleckich i Samodzielnych Jednostkach Strzeleckich, prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo – wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdów i w miejscu zamieszkania.

 2. Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków, przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego.

 3. Udział w obchodach i uroczystościach państwowych, narodowych, lokalnych i religijnych oraz organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych.

 4. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej.

 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i kolekcjonerskiej.

 6. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego.

 7. Prowadzenie działalności również wśród osób nie będących członkami Związku.

 8. Organizację konferencji naukowych, kongresów tematycznych, sympozjów i odpraw tematycznych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Związku, a także budowanie ich świadomości i wiedzy w obszarach bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa w ramach szeroko pojętej służby, działań społecznych i obywatelskich na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Współpracę z władzami państwowymi, Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej, władzami samorządowymi oraz instytucjami i podmiotami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa.

 10. Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.

 11. Kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów służb mundurowych.

 12. Reprezentowanie, organizowanie, przeprowadzanie i upowszechnianie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, a także organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych, obronnych i szkoleń strzeleckich.

 13. Prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 14. Prowadzenie świetlic środowiskowych, niepublicznych placówek oświatowych, klubów zainteresowań, klubów sportowych i strzeleckich klubów sportowych.

 15. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego, umiejętności turystycznych, organizację wycieczek turystycznych, krajoznawczych i wyjazdów szkoleniowych.

 16. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska.

 17. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

 18. Prowadzenie innej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

Związek ma prawo utrzymywać kontakty i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.

Decyzję o przystąpieniu do innych związków, stowarzyszeń i podmiotów może podjąć Naczelna Rada Strzelecka.

Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków Związku nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.

Art. 9

Podstawę pracy wychowawczej Związku stanowi Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz historia Polski i tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III – Sposoby nabywania i utraty członkostwa
oraz prawa i obowiązki członków.

Art. 10

Członkiem Związku w rozumieniu Art. 11 Statutu może być osoba, która ukończyła 15 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje Statut i złoży Przyrzeczenie Strzeleckie.

Osoby, które wstąpiły do Związku przed 1 września 1939 roku, podejmujące ponownie działalność, nie mają obowiązku powtarzania Przyrzeczenia Strzeleckiego. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły 15 roku życia – tzw. Orląt określa Regulamin Organizacyjny w rozdziale „Orlęta”, uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Czynnych,

 2. Seniorów,

 3. Wspierających,

 4. Honorowych.

Art. 12

Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, złożeniu Przyrzeczenia Strzeleckiego oraz poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w Książce Rozkazów przez dowódcę terenowej jednostki organizacyjnej.

Art. 13

Seniorem Związku jest osoba, która wstąpiła do Związku przed 1 września 1939 roku.

Art. 14

Członkiem wspierającym Związku mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statutowe:

 1. Byli członkowie czynni.

 2. Osoby fizyczne i prawne przyjęte do Związku ze względu na ich walory społeczne i obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Związku, jednakże wyznające jego idee i okazujące mu moralne i materialne poparcie. Osobom prawnym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

Godność członka wspierającego może nadać Naczelna Rada Strzelecka na wniosek dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej.

Art. 15

Członkiem honorowym Związku może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Związku, ale także dla Rzeczypospolitej Polskiej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej, nie będąca członkiem Związku. Godność członka honorowego z inicjatywy własnej, bądź na wniosek dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej nadaje Naczelna Rada Strzelecka. Szczegółowe warunki uzyskania członkostwa honorowego określa Regulamin nadawania wyróżnień i odznaczeń, uchwalany przez Naczelną Radę Strzelecką. W przypadku kandydata na członka honorowego, urodzonego przed 1973 rokiem, tytuł członka honorowego Naczelna Rada Strzelecka ma obowiązek skonsultować z terytorialnym Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Art. 16

Wszyscy członkowie będący osobami fizycznymi mają:

 1. Prawo uczestniczenia w zebraniach członków terenowych jednostek organizacyjnych Związku.

 2. Bierne prawo wyborcze – członkowie czynni, o ile ukończyli 18 lat.

Osoby wybrane delegatami na Zjazd uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 17

Członkom czynnym, honorowym i seniorom przysługuje:

 1. Czynne prawo wyborcze.

 2. Prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 18

Członkowie czynni mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z Regulaminem Stopni Strzeleckich.

Art. 19

Członkowie Związku są zobowiązani:

 1. Kierować się Prawem Strzeleckim i postępować zgodnie z Przyrzeczeniem Strzeleckim.

 2. Przestrzegać Statutu Związku.

 3. Wykonywać obowiązki wynikające z regulaminów, uchwał Władz Związku oraz rozkazów organizacyjnych, personalnych i specjalnych.

 4. Opłacać składki członkowskie.

 5. Działać lub współdziałać w pracach Związku.

Art. 20

PRAWO STRZELECKIE:

 1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

 2. Strzelec służy Rzeczypospolitej Polskiej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.

 3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.

 5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.

 6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.

 7. Strzelec sumiennie wypełnia obowiązki swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.

 8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.

 9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.

 10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 21

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej przyrzekam:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.

Niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić, do ostatniej kropli krwi.

Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje, jako członka Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, z dobrą wolą i wiarą wypełniać.

Prawa Strzeleckiego gorliwie przestrzegać.

Polecenia przełożonych chętnie wykonywać.

Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka.

Tak mi dopomóż Bóg.

Art. 22

Członkostwo w Związku ustaje:

 1. W drodze własnoręcznego pisemnego oświadczenia członka, skierowanego do właściwego dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej, Komendy Głównej lub Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 2. Poprzez skreślenie za nieuiszczenie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy – rozkazem właściwego dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej.

 3. Poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny lub sąd wojskowy kary za czyn hańbiący – Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Głównego lub właściwego dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej, a także w drodze decyzji Komendy Głównej lub Naczelnej Rady Strzeleckiej. Ostateczna decyzja o wykluczeniu należy do Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 4. Na mocy decyzji Komendanta Głównego lub właściwego dowódcy terenowej jednostki organizacyjnej, a także w drodze decyzji Komendy Głównej lub Naczelnej Rady Strzeleckiej, za działanie sprzeczne z Prawem Strzeleckim, bądź Przyrzeczeniem Strzeleckim.

 5. Na mocy prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczeniu za nieprzestrzeganie Statutu i uchwał Władz Naczelnych Związku oraz działalność na jego szkodę.

Od każdej decyzji w sprawie wykluczenia ze Związku, pozbawienia członkostwa w Związku, ukaranemu przysługuje jednoinstancyjne odwołanie od podjętej decyzji do właściwego, bezpośredniego, wyższego przełożonego, złożone drogą pisemną, w ciągu czternastu dni od wydania decyzji i powiadomienia ukaranego, bądź opublikowania decyzji na forum służbowym Związku.

Odwołania przysługują kolejno do:

– od decyzji dowódcy Jednostki Strzeleckiej, Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,

Obwodu Strzeleckiego do dowódcy Okręgu Strzeleckiego,

– od decyzji dowódcy Okręgu Strzeleckiego do Komendanta Głównego,

– od decyzji Komendanta Głównego do Komendy Głównej,

– od decyzji Komendy Głównej do Naczelnej Rady Strzeleckiej,

– od decyzji Naczelnej Rady Strzeleckiej do Strzeleckiego Sądu Honorowego,

– od decyzji Strzeleckiego Sądu Honorowego do Walnego Zjazdu Delegatów.

Rozdział IV – Władze Naczelne Związku.

Art. 23

Władzami Naczelnymi Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów.

 2. Zarząd – Naczelna Rada Strzelecka.

 3. Prezydium Zarządu – Komenda Główna.

 4. Komisja Rewizyjna.

 5. Strzelecki Sąd Honorowy.

Art. 24

Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne (WZD) i nadzwyczajne (N WZD). Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne odbywają się w terminie od 30 do 60 dni od daty podjęcia uchwały o zwołaniu N WZD przez Komendę Główną lub 1/3 delegatów na ostatni WZD. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad powiadamia w drodze uchwały Naczelna Rada Strzelecka, najdalej w ciągu 21 dni od daty upływu terminu WZD lub daty uchwały o zwołaniu N WZD. W razie niedopełnienia tego obowiązku, w określonym terminie, przez Naczelną Radę Strzelecką, zjazd zwołuje w drodze uchwały Komisja Rewizyjna Związku.

Art. 25

1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. Delegaci Jednostek Strzeleckich i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich.

 2. Członkowie władz Związku wymienieni w Art.23 pkt.2-5 niniejszego Statutu.

 3. Dowódcy Okręgów Strzeleckich i jeden zastępca na Okręg Strzelecki (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym).

 4. Dowódcy terenowych jednostek organizacyjnych Związku i Dowódcy Jednostek Strzeleckich, powołanych w czasie trwania bieżącej kadencji władz Związku.

2. Delegatami z wyboru na WZD są członkowie czynni, tzn. osoby, które ukończyły 18 lat, wybierani w określonej proporcji do ustalonego składu osobowego Jednostki Strzeleckiej i Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej tj. jeden delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków czynnych.

3. Liczba członków terenowych jednostek organizacyjnych ustalana jest na podstawie kontroli stanu składek przesłanych do Dowództw Okręgów, sprawdzonych na trzy miesiące przed terminem WZD, potwierdzonych danymi z kont bankowych Okręgów Strzeleckich i konta bankowego Komendy Głównej.

4. W przypadku niewypełnienia statutowego obowiązku opłacenia składek przez Jednostkę Strzelecką i Samodzielną Jednostkę Strzelecką nie ma ona prawa wystawienia delegatów.

5. Delegatów na ogólnych zebraniach wyborczych członków Jednostki Strzeleckiej i Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej wybierają członkowie czynni, którzy złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie i opłacili składki członkowskie.

6. Przy wyborze delegatów można zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Głosowanie odbywa się po zamknięciu listy kandydatów w sposób tajny poprzez skreślenie nazwisk.

7. Mandat delegata trwa przez całą kadencję Władz Naczelnych Związku.

8. W czasie wyborów do organów Władz Naczelnych Związku podczas WZD Jednostka Strzelecka i Samodzielna Jednostka Strzelecka może zgłosić maksymalnie dwóch delegatów do każdego organu Władz Naczelnych Związku.

Art. 26

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku, a do jego kompetencji należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego.

 2. Udzielanie lub odmawianie absolutorium Naczelnej Radzie Strzeleckiej.

 3. Uchwalanie zmian w Statucie.

 4. Wybieranie Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej – Komendanta Głównego.

 5. Wybieranie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego.

 6. Nadawanie tytułu członka honorowego, bez obowiązku konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy Statut nie określa właściwości władz Związku.

 8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego.

 9. Podejmowanie uchwał o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 27

 1. Jedna i ta sama osoba nie może należeć do więcej niż jednego organu Władz Naczelnych Związku.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogą uczestniczyć w czynnościach dotyczących ich terenowych jednostek organizacyjnych.

Art. 28

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należą uprawnienia wymienione w Art. 26 niniejszego Statutu, z wyjątkiem podejmowania uchwał o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku.

2. N WZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, co znajduje wyraz w treści uchwały o jego zwołaniu.

Art. 29

Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Do jej kompetencji należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.

 2. Zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Komendę Główną.

 3. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

 4. Wnioskowanie do właściwego organu resortu obrony narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego.

 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej dla Jednostek Strzeleckich, które uzyskały odrębną osobowość prawną.

 7. Wnioskowanie do odpowiednich organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla członków Związku.

 8. Opiniowanie i zatwierdzanie spraw dotyczących m. in. nadawania Jednostkom Strzeleckim i Samodzielnym Jednostkom Strzeleckim znaków organizacyjnych i patronów.

Art. 30

Przewodniczącym Naczelnej Rady Strzeleckiej jest Komendant Główny, który bierze pełną odpowiedzialność za terminowe i właściwe wywiązanie się z niżej wymienionych obowiązków.

Do jego szczególnych kompetencji należy:

 1. Kierowanie pracami Naczelnej Rady Strzeleckiej i jej prezydium – Komendy Głównej.

 2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz, wobec władz państwowych, Parlamentu RP, władz samorządowych i instytucji centralnych i lokalnych, a także innych organizacji i podmiotów prawnych, itp.

 3. Prowadzenie korespondencji w imieniu Związku.

 4. Powoływanie i odwoływanie dowódców Okręgów Strzeleckich, Obwodów Strzeleckich, Jednostek Strzeleckich i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich, a także Szefa Sztabu i Szefów Wydziałów Komendy Głównej.

 5. Tworzenie i rozwiązywanie komórek organizacyjnych Sztabu Komendy Głównej, Obwodów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich, a w przypadku Samodzielnych Jednostek Strzeleckich po uprzedniej decyzji Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 6. Zgłaszanie wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 7. Dodatkowe kompetencje Komendanta Głównego może określić Naczelna Rada Strzelecka.

Art. 31

Zebrania Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje je Przewodniczący NRS z własnej inicjatywy lub nie później niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego żądania 1/3 składu Naczelnej Rady Strzeleckiej, wniosku Komendy Głównej, Komisji Rewizyjnej lub Głównego Inspektora Wojskowego, przesłanych listem poleconym na adres siedziby Związku.

Art. 32

 1. Naczelna Rada Strzelecka składa się z Przewodniczącego – Komendanta Głównego, Głównego Inspektora Wojskowego i 9 członków. W pracach NRS uczestniczą dowódcy Okręgów Strzeleckich z głosem doradczym, o ile nie są członkami NRS.

 2. Komenda Główna składa się z Komendanta Głównego, dwóch Zastępców Komendanta Głównego, Głównego Inspektora Wojskowego oraz Skarbnika.

 3. Naczelna Rada Strzelecka na pierwszym posiedzeniu ustala skład Komendy Głównej, tzn. wybiera spośród siebie dwóch Zastępców Komendanta Głównego i Skarbnika oraz Głównego Inspektora Wojskowego.

Art. 33

 1. Po wyborze składu Komendy Głównej spośród członków NRS i wyznaczeniu Głównego Inspektora Wojskowego w składzie Komendy Głównej, Komendant Główny w imieniu Naczelnej Rady Strzeleckiej, występuje do Ministra Obrony Narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego.

 2. Główny Inspektor Wojskowy mianowany jest na wniosek Naczelnej Rady Strzeleckiej przez właściwy organ Ministerstwa Obrony Narodowej.

 3. W sprawach szkolenia wojskowego Główny Inspektor Wojskowy podlega wyłącznie właściwemu organowi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 34

Główny Inspektor Wojskowy odpowiada za kontakty z właściwym organem resortu obrony narodowej w sprawach szkolenia wojskowego.

Art. 35

Do obowiązków Komendy Głównej należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku.

 2. Przygotowywanie projektów regulaminów do zatwierdzenia przez Naczelną Radę Strzelecką.

 3. Wydawanie instrukcji i zarządzeń określonych w Regulaminie Organizacyjnym Związku.

 4. Powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku, określenie terenu ich działania oraz nadzorowanie ich działalności.

 5. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

Art. 36

Szczegółowy tryb pracy Komendy Głównej oraz władz terenowych jednostek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Związku uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 37

W razie sprzeczności uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej lub Komendy Głównej ze stanowiskiem Głównego Inspektora Wojskowego w sprawie dotyczącej obronności, Komendant Główny zawiesza realizację uchwały do momentu skonsultowania sporu z właściwym organem resortu obrony narodowej.

Art. 38

Główny Inspektor Wojskowy odpowiada ze realizację szkolenia wojskowego w Związku.

Art. 39

1. Komisja Rewizyjna Związku (w składzie od 3 do 5 osób) jest organem nadzorującym i kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Związku. W razie potrzeby Naczelna Rada Strzelecka zwraca się do Komisji Rewizyjnej o dokonanie wykładni Statutu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie sprawozdania z bieżącej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów.

Art. 40

 1. Strzelecki Sąd Honorowy (w składzie od 3 do 5 osób) rozpoznaje indywidualnie sprawy członków Związku dotyczące nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz rozpatruje spory osobiste o podłożu honorowym członków Związku.

 2. Strzelecki Sąd Honorowy orzeka następujące kary: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, skreślenie z listy członków Związku, wykluczenie ze Związku.

 3. Od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

 4. Organizację i tryb pracy Strzeleckiego Sądu Honorowego oraz prawa i obowiązki obwinionych i oskarżonych określa Regulamin Strzeleckiego Sądu Honorowego uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

5. Jeśli postępowanie dotyczy członka Naczelnej Rady Strzeleckiej, Strzelecki Sąd Honorowy może zawiesić członka władz tylko za zgodą NRS.

6. Strzelecki Sąd Honorowy może ukarać członka zarządu – NRS, po konsultacji i za zgodą Naczelnej Rady Strzeleckiej.

Art. 41

 1. Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu WZD w chwili rozpoczęcia obrad.

 2. Obrady władz, o których mowa w Art. 23 pkt. 2-5 mogą być zwoływane w pierwszym i drugim terminie, przy czym dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu Władz Naczelnych Związku.

 3. Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów poprzez skreślenie nazwisk.

Art. 42

Kooptacja władz Związku, w trakcie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru. Kooptacja następuje w razie nieobecności członka danego organu władzy na pierwszym posiedzeniu, a także w przypadku trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy, do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w Art. 22. Kooptacji dokonuje organ, w składzie którego nastąpił vacat.

Rozdział V – Okręgi Strzeleckie, Obwody Strzeleckie i Jednostki Strzeleckie.

Art. 43

W skład struktury organizacyjnej Związku wchodzą: Okręgi Strzeleckie, Obwody Strzeleckie oraz Jednostki Strzeleckie powoływane i rozwiązywane decyzją Komendanta Głównego, zamieszczoną w rozkazie organizacyjnym. Komendant Główny lub właściwy Dowódca Okręgu Strzeleckiego po utworzeniu nowej jednostki terenowej, każdorazowo określa teren działania tych jednostek organizacyjnych. Komenda Główna ma prawo zmienić decyzje Komendanta Głównego.

Art. 44

Na czele Okręgów Strzeleckich, Obwodów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich stoją dowódcy powoływani i odwoływani przez Komendanta Głównego. Powołani dowódcy kierują działalnością Związku na podległym terenie.

Rozdział VI – Samodzielne Jednostki Strzeleckie.

Art. 45

 1. Jednostka Strzelecka po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie Organizacyjnym, uchwalonym przez Naczelną Radę Strzelecką może ubiegać się o uzyskanie statusu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 2. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek zainteresowanej Jednostki Strzeleckiej.

 3. Uzyskanie statusu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje poprzez uzyskanie przez Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej oraz po zatwierdzeniu przez Naczelną Radę Strzelecką.

 4. Jednostka Strzelecka może starać się o uzyskanie odrębnej osobowości prawnej za zgodą Komendy Głównej.

 5. Uzyskanie osobowości prawnej następuje w drodze wpisu do właściwego rejestru.

 6. Związek nie odpowiada za zobowiązania Samodzielnych Jednostek Strzeleckich, rozumianych jako podmioty z odrębną osobowością prawną.

 7. Samodzielna Jednostka Strzelecka może w dalszym ciągu dysponować majątkiem Związku. Majątek Związku nie przechodzi na własność Samodzielnych Jednostek Strzeleckich.

Art. 46

Władzami Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej są:

 1. Walne Zebranie Członków Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 2. Zarząd Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej – Dowództwo Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 3. Komisja Rewizyjna Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

Art. 47

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne mogą odbywać się w każdym terminie na wniosek Komisji Rewizyjnej Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej lub 1/3 członków Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków podejmuje zarząd Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

Art. 48

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 2. Udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 3. Wybieranie Przewodniczącego Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej – dowódcy Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej i wnioskowanie do Komendanta Głównego o zatwierdzenie nowego dowódcy.

 4. Wybieranie pozostałych członków Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 5. Wybieranie Komisji Rewizyjnej Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 6. Wybieranie delegatów Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na Walny Zjazd Delegatów.

 7. Komendant Główny zatwierdza kandydaturę nowego dowódcy Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej, a w przypadku odmowy, Samodzielna Jednostka Strzelecka zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w celu wyboru nowego dowódcy SJS.

Art. 49

 1. W skład Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej, zwanego dalej Dowództwem Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej, wchodzi Przewodniczący Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej, zwany dalej Dowódcą Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej oraz od 2 do 4 członków.

 2. Dowództwo Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego składu Zastępcę Dowódcy oraz Skarbnika.

Art. 50

Do kompetencji Dowództwa Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarządzanie majątkiem Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 3. Prowadzenie bieżącej działalności Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 4. Wykonywanie uchwał, rozkazów i decyzji Komendanta Głównego, Dowódców Okręgów Strzeleckich i Władz Naczelnych Związku.

Art. 51

Do kompetencji Dowódcy Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej należy:

 1. Kierowanie pracami Dowództwa Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 2. Reprezentowanie Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na zewnątrz, stosownie do terenu działania, określonego w Rozkazie Organizacyjnym Komendanta Głównego Związku.

 3. Prowadzenie korespondencji w imieniu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

 4. Realizowanie uchwał, rozkazów i decyzji Komendanta Głównego, Dowódców Okręgów Strzeleckich i Władz Naczelnych Związku.

 5. Powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych w Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Związku, uchwalonym przez Naczelną Radę Strzelecką.

 6. Niezwłoczne przesyłanie kopii protokołu z Walnego Zebrania Członków Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej Komendantowi Głównemu w celu umieszczenia odpowiedniego wpisu w Rozkazie Organizacyjnym Komendanta Głównego Związku, a także zatwierdzenia i powołania nowego dowódcy SJS.

Art. 52

 1. Komisja Rewizyjna Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej działa w składzie od 3 do 5 osób, wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

 2. Komisja Rewizyjna Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej jest organem kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Składa ona sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków SJS.

Art. 53

 1. Uchwały władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy.

 2. Wyboru władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów poprzez skreślenie nazwisk.

 3. Kadencja władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej trwa trzy lata.

 4. Kooptacja władz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje na zasadach określonych w Art. 41 niniejszego Statutu.

Rozdział VII – Majątek, prawo reprezentacji Związku.

Art. 54

Majątek Związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające ze:

 1. Składek członkowskich.

 2. Dochodów z działalności własnej, działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku odzyskanego.

 3. Dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które Związek może przyjmować od osób fizycznych i prawnych.

 4. Dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i inne.

Art. 55

 1. Związek oraz Samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w przepisach prawnych i finansowych.

 2. Dochody z działalności gospodarczej Związku i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.

Art. 56

 1. Majątek Związku dzieli się na majątek Związku i majątek Samodzielnych Jednostek Strzeleckich.

 2. Naczelna Rada Strzelecka zarządza pozostałą częścią majątku Związku.

 3. Majątek Związku oraz majątek Samodzielnych Jednostek Strzeleckich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

 4. Majątek Samodzielnych Jednostek Strzeleckich z chwilą ich rozwiązania przechodzi na własność Związku, chyba że podpisane umowy stanowią inaczej.

Art. 57

 1. Związek, Jednostki Strzeleckie oraz Samodzielne Jednostki Strzeleckie nie mogą udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwane dalej osobami bliskimi.

 2. Majątek Związku, Jednostek Strzeleckich oraz Samodzielnych Jednostek Strzeleckich nie może być przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Majątek Związku, Jednostek Strzeleckich oraz Samodzielnych Jednostek Strzeleckich nie może być wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wynika z celu statutowego Związku.

 4. W Związku, Jednostce Strzeleckiej oraz Samodzielnej Jednostce Strzeleckiej zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób ich bliskich.

 5. Dokonywanie zakupów towarów i usług przez Władze Naczelne Związku, Dowództwa Okręgów Strzeleckich oraz Jednostek Strzeleckich, na kwotę większą niż 3 000 zł wymagają poinformowania Naczelnej Rady Strzeleckiej.

Art. 58

1. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku potrzebne są podpisy: jednego członka Prezydium Naczelnej Rady Strzeleckiej (Komendant Główny, Zastępca Komendanta Głównego lub Skarbnik) oraz drugiego członka Naczelnej Rady Strzeleckiej.

2. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej potrzebne są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej – Dowódcy, zastępcy Dowódcy lub Skarbnika.

3. Korespondencję należącą do wyłączności Głównego Inspektora Wojskowego podpisuje Główny Inspektor Wojskowy. Zarządzenia dotyczące nawet w części spraw wojskowych podpisują Komendant Główny oraz Główny Inspektor Wojskowy.

4. Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu przewodniczącego organu wystawiającego dokument lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.

Rozdział VIII – Charakter prawny,
zasady zmiany Statutu i likwidacja Związku.

Art. 59

Związek jest osobą prawną i może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wystawiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowizny, legaty i zapisy, wreszcie przeprowadzać wszelkie inne transakcje i przedsięwzięcia przewidziane prawem. Może brać udział w związkach, komitetach, spółkach, fundacjach czy stowarzyszeniach tak dochodowych, jak i nie posiadających tego charakteru. Decyzję o członkostwie lub udziałach w związkach, komitetach, spółkach, fundacjach czy stowarzyszeniach może podjąć Naczelna Rada Strzelecka.

Art. 60

 1. Sprawy zmian Statutu wymagają większości przynajmniej 2/3 głosujących w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.

 2. Dla ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczenia jego majątku, musi ona zostać podjęta w głosowaniu jawnym przez Walny Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe.

Art. 61

 1. Okręgom Strzeleckim i Obwodom Strzeleckim przysługuje prawo posiadania Sztandaru, wg wzorca zatwierdzonego przez Naczelną Radę Strzelecką. Jednostkom Strzeleckim i Samodzielnym Jednostkom Strzeleckim przysługuje prawo posiadania proporca według wzoru zatwierdzonego przez Naczelną Radę Strzelecką.

 2. Związek, Okręgi Strzeleckie, Obwody Strzeleckie, Jednostki Strzeleckie i Samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą posiadać honorowe odznaki, według wzoru zatwierdzonego przez Naczelną Radę Strzelecką, nadane za zasługi. Szczegóły określa osobny Regulamin nadawania wyróżnień i odznaczeń uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 3. Członkowie Związku mają prawo używania mundurów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wg Regulaminu Mundurowego uchwalonego przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 62

Wszystkie regulaminy, o jakich mowa w Statucie, są opracowywane, zatwierdzane, uchwalane i wprowadzane do użytku w przeciągu jednego roku od Walnego Zjazdu Delegatów, na którym została poruszona kwestia zmian regulaminów. Za wykonanie postanowień tego artykułu odpowiedzialna jest Komenda Główna.

Art. 63

W razie wydania przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji zmian statutu Związku Naczelna Rada Strzelecka podejmuje uchwałę o zwołaniu, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, którego porządek obrad musi uwzględnić naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 64

W razie wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad lub odmowie rejestracji nowo wybranego składu władz Związku, członkowie ostatnich wybranych władz Związku (NRS) stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 65

 1. Wszystkie uchwały, rozkazy i decyzje podejmowane przez Władze Naczelne Związku i Komendanta Głównego zostają zapisane w podstawowym dokumencie normatywnym i zarządczym Związku – Rozkazie Organizacyjnym Komendanta Głównego.

 2. Wszystkie rozkazy i decyzje poszczególnych dowódców terenowych jednostek organizacyjnych zostają zapisane w podstawowym dokumencie normatywnym i zarządczym – Rozkazie Organizacyjnym dowódców tych terenowych jednostek organizacyjnych.

 3. Tryb wydawania Rozkazów Organizacyjnych Związku określa Instrukcja Wydawania Rozkazów i prowadzenia Książki Rozkazów, uchwalona przez Naczelną Radę Strzelecką.

 4. Podstawowym źródłem komunikacji służbowej i informowania członków Związku jest forum służbowe, prowadzone przez Komendę Główną.

 5. Dodatkowymi narzędziami komunikacji elektronicznej mogą być: strona internetowa, portale społecznościowe i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, określane uchwałami Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 6. Obrady władz, o których mowa w Art. 23 pkt. 2-5 mogą być zwoływane za pomocą forum służbowego, telekonferencji lub innych narządzi elektronicznych. Tryb pracy ww. władz Związku i ważność uchwał i decyzji podejmowanych w trybie obrad drogą elektroniczną określa Regulamin Pracy Drogą Elektroniczną, uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 66

Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem, dotyczące wewnętrznych spraw Związku, obiegu dokumentów, sposobu ich archiwizowania, trybu odpowiedzi na wnioski i meldunki służbowe, dla sprawnego funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych Związku, mogą zostać ustanowione w odrębnych regulaminach i instrukcjach wewnętrznych Związku, zatwierdzanych przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 67

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem i regulaminami wewnętrznymi Związku, stosuje się zapisy w Ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”.