ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktora Konopki ps. "Grom"

senior, elderly, people-3336451.jpg

O projekcie

W ostatnich latach, uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach lokalnych jako Jednostka Strzelecka
STRZELEC, z dużą uwagą przyglądaliśmy się potrzebom osób starszych zamieszkujących gminę Szczuczyn,
które nie miały żadnego miejsca spotkań i integracji rówieśniczej. Rozmowy z seniorami zdiagnozowały
potrzebę utworzenia miejsc spotkań w formule Klubów Seniora. Ich wypowiedzi wzruszały. Świat
samotnego seniora nie należy do łatwych. Z biegiem upływu lat pogłębia się poczucie oddalenia od
społeczeństwa, co w konsekwencji odbija się na samopoczuciu i negatywnie wpływa na stan zdrowia i
długość życia. Aktywność w Klubach Seniora jest więc dla wielu osób starszych otwarciem drogi do nowej
jakości życia. STRZELEC usłyszał ten głos. Zrodził się pomysł, aby wyodrębnić grupę docelową spośród
mieszkańców Szczuczyna i Niedźwiadnej – łącznie 40 seniorów powyżej 50 r.ż. i stworzyć dedykowane
miejsca spotkań, które służyć będą nie tylko umacnianiu więzi międzyludzkich ale również realizacji
profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji poprzez zachęcanie do aktywności sportowej czy organizacji warsztatów
manualnych – przyjemnych i pożytecznych zajęć pozwalających na realizowanie własnych pomysłów i
poprawę kondycji psychofizycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Jak wiadomo, Kluby
Seniora stanowią najbardziej rozpowszechnioną formę aktywizacji osób starszych. Są to wyjątkowe miejsca,
które tworzą ludzie i to oni są najważniejsi. Wyzwania, z którymi mierzą się samodzielnie funkcjonujące
kluby są ogromne – małe pomieszczenia, brak finansowania, brak zajęć i możliwości skorzystania z różnych
form aktywności. To wszystko nie będzie dotyczyło seniorów z gminy Szczuczyn. Dzięki dofinansowaniu
wszystkie te bariery przestaną istnieć.

Pierwszy Klub powstanie na terenie obiektu Centrum Muzealno-Warsztatowego przy ul. Szpitalnej 1 w
Szczuczynie. Przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony jest w podjazd,
windę, łazienki. Otoczony zielenią. Drugi natomiast stworzony zostanie na terenie świetlicy wielskiej w
Niedźwiadnej 42 – obiektu z potencjałem, niezbędnym wyposażeniem i funkcjonalną przestrzenią na
zewnątrz.

Instytucjonalna trwałość miejsc opieki przewidziana jest na 2 lata. Oba obiekty zostaną doposażone, a
zatrudnienie znajdzie personel pomocniczy. Cel projektu zgodny jest z celami RPOWP czyli Wzrostem
partycypacji społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwoju. W wyniku jego realizacji 40 seniorów gminy
Szczuczyn, w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami, otrzyma możliwość kompleksowego wsparcia w
postaci zajęć specjalistycznych i dodatkowych, jak zapewnienie form aktywnego wypoczynku w czterech
obszarach tematycznych.

Jesteśmy przekonani o zasadności realizacji niniejszego projektu. Seniorzy, z którymi rozmawialiśmy
nie chcą być odstawieni na tzw. boczny tor, pragną być docenieni nie tylko jako babcie i
dziadkowie. Dlatego niezbędne jest aktywizowanie seniorów, bo to przyniesie korzyści wszystkim.